Stadgar för RAV

1§ Namn

RAV, Riksorganisationen för anhöriga till våldsdödade.

2§ Syfte

RAV skall verka för att anhöriga och andra närstående till dem som har dödats eller kan antas ha dödats genom våldsbrott får ett bättre stöd från samhället. RAV är politiskt och religiöst oberoende och arbetar i enlighet med FN:s brottsofferdeklaration.

3§ Mål och inriktning

RAV skall verka för att: 
– Vara medmänskligt stöd till anhöriga och andra närstående till våldsdödade 
– Vara opinionsbildande och ta till vara anhörigas intressen genom att aktivt samla in anhörigas erfarenheter och lyfta dem i samhällsdebatten, både till politiker, myndigheter och medier.
– Utbilda för att förbättra bemötandet av anhöriga till våldsdödade 
– Vara remissinstans vid utredningar och lagförslag samt aktivt söka påverka politiska företrädare i frågor som berör våldsdödade och deras anhöriga.

 4§ Hemort och säte

RAV har sitt säte där ett språkrör har sin hemort.

5§ Medlemskap

Medlemmar kan vara anhöriga och andra närstående till dem som dödats eller envar som vill stödja RAV,
Medlemmar skall betala den årsavgift som bestäms vid årsstämman.
Medlem som ej betalat sin medlemsavgift efter påminnelse förlorar automatiskt sitt medlemskap i RAV.
Avgående medlem kan ej få tillbaka redan erlagda medlemsavgifter.
Medlemskapet gäller from den 1 oktober och nästkommande år.

6§ Styrelsen

Styrelsen utses av stämman och skall bestå av två språkrör, fem ledamöter och två suppleanter. Den nya styrelsen konstituerar sig sedan själv.
Styrelsen är beslutsmässig om 2/3 av styrelseledamöterna är närvarande. Det beslut som får majoritetens röst gäller. Röster från ej närvarande medlemmar räknas om de skriftligen via e-post eller brev har skickat in sin röst till styrelsens språkrör.
För att ett styrelsemöte skall kunna hållas skall styrelsen vara beslutsför.
Vid omröstningar med lika röstetal är den åsikt som biträds av språkrören den åsikt som skall gälla som styrelsens. Om det fortfarande är lika skall en lottning genomföras. Detta gäller inte val till styrelsen.
Vid ledamots frånvaro skall suppleant ta dennes plats. Styrelsen bestämmer själva i vilken turordning suppleanterna skall träda in.
När styrelsen är fulltalig har suppleant rätt att närvara på möte. Suppleanten har då yttrande- och förslagsrätt men har inte rösträtt.
Styrelsen sammanträder på kallelse från Språkrören. Kallelse skall ske via e-post eller brev. Kallelsen skall vara ledamöterna tillhanda senast 14 dagar före mötet. Ett möte kan hållas även om kallelsetiden inte är uppfylld. Vid beslut krävs då att alla ledamöter är eniga.

7§ Jäv

Ledamot får ej delta i frågor som rör avtal mellan denne och RAV. Ledamot får heller inte delta i frågor som rör avtal mellan RAV och tredje man om ledamoten har ett väsentligt intresse i frågan som kan strida mot RAV:s intressen.

8§ Firmatecknare

Firmatecknare utses av styrelsen.

9§ Verksamhets- och räkenskapsår

RAV:s verksamhet och räkenskapsår sammanfaller med ett kalenderår. Styrelsens arbetsår omfattar tiden från stämman till nästkommande stämma.

10§ Revision

En revisor skall utses på stämman. Denna skall utses för ett år i taget.
Styrelsen skall tillhandahålla revisorn RAV:s räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll samt förteckning över medlemmar. Dessutom skall styrelsen tillhandahålla handlingar som revisorn efterfrågar. Handlingarna skall vara revisorn tillhanda senast två månader före årsstämman.
Revisorn skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret. Revisionsberättelsen skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsstämman.

11§ Stämma

Årsstämma skall äga rum varje år senast den 30 april med start år 2009. Kallelse och dagordning för årsstämman skall skickas till medlemmarna via e-post eller brev senast två veckor före stämman.
Röstberättigad på stämman är medlem. Om det blir lika röstetal på stämman får lotten avgöra.
Vid stämman skall följande ärenden behandlas:

1. Närvaro och upprättande av röstlängd
2. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning
3. Fastställande av dagordning
4. Val av ordförande för stämman
5. Val av sekreterare för stämman
6. Val av två justerare och tillika rösträknare
7. Verksamhetsberättelse
8. Resultat- och balansräkning
9. Revisorernas berättelse
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Fastställande av medlemsavgift
12. Val av styrelse

- 3 ledamöter väljs på 2 år
- 3 ledamöter är sittande 1 år
- 1 ledamot väljs på 1 år
- 2 suppleanter väljs på 1 år

13. Val av en revisor som väljs för en tid av 1 år
14. Valberedningen skall bestå av två personer valda för en tid av 1 år och en för en tid av 2 år, varav en är sammankallande
15. Förslag från styrelsen
16. Motioner, skall vara inlämnade senast två veckor före stämman
17. Övriga frågor

12§ Extra möte

Styrelsen kan kalla till en extra stämma när den finner det befogat eller när 1/3 av RAV:s medlemmar framställer önskemål därom.
Kallelse och dagordning för extra stämma skall sändas till medlemmarna via e-post eller brev. Kallelse och dagordning skall vara medlemmarna tillhanda 14 dagar före extra stämman.
Vid extra stämma får endast de frågor som är upptagna i dagordningen avgöras.

13§ Stadgefrågor

Ändring av stadgar skall beslutas vid en stämma.
Fråga om upplösning av RAV skall beslutas vid två på varandra intilliggande möten.
Vid en upplösning skall RAV:s tillgångar delas ut som något slags stöd för anhöriga till våldsdödade.
För att ett beslut om ändring av stadgar eller en upplösning av RAV skall kunna verkställas krävs att 2/3 av antalet angivna röster biträder beslutet.

14§ Protokoll

Protokoll från styrelsemöten skall skickas ut till ledamöterna och finnas tillgängliga för medlemmarna inom två veckor från mötets genomförande.
Protokoll från årsstämman skall skickas ut till medlemmarna inom två veckor från mötets genomförande.

15§ Forum

Styrelsen kommunicerar internt via:

― Styrelsemöten
― Projektgrupper
― MSN-möten
― Telefonkonferenser
― E-mail
― SMS
― Brevkorrespondens