Nyheter

Årsmöte & Föreläsning av Patrik Zanders

Alla medlemmar hälsas välkomna till årsmötet.

Föreläsning

Kl. 12.00 – 13.00 Patrik Zanders, Gruppchef grova brott Stockholm Nord

Årsmötet

Kl. 13.00 – 15.00

Anmälan
Handlingar för årsmötet finns att rekvirera på plats och motioner ska vara RAV tillhanda senast den 10 mars, rav1996@live.se
Anmälan till årsmöte ska vara RAV tillhanda senast den 14 mars 2019 till rav1996@live.se eller Ewa-Britt Gabrielsen (språkrör) tel: 070-534 18 82. Anmäl även allergier eller behov av annan särskild kost.

Plats
Mötet och föreläsningen kommer att hållas i United Space lokal i Waterfronts byggnad vid Klarabergsviadukten 63 i Stockholm.

Varmt välkomna önskar styrelsen

***********************************************************************************************************************************************

DAGORDNING VID ÅRSMÖTET SÖNDAGEN 24 mars 2019

Kl:12.00-15.00

1. Närvaro och upprättande av röstlängd

2. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning

3. Fastställande av dagordning

4. Val av ordförande för stämman

5. Val av sekreterare för stämman

6. Val av två justerare och två rösträknare

7. Verksamhetsberättelse

8. Resultat och balansräkning

9. Revisorns berättelse

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

11. Fastställande av medlemsavgiften

12. Val av styrelse

  • Tre ledamöter sittande till 2020
  • Två ledamöter väljs på två år till 2021
  • En suppleant väljs på ett år till 2020

13. Val av revisor som väljs för en tid av ett år

14. Val av revisorsuppleant som väljs på en tid av ett år

15. Valberedningen skall bestå av två personer valda för en tid på ett år och en person på två år, varav en är sammankallande

16. Motioner, skall vara inlämnade senast två veckor före stämman

17. Övriga frågor

Dela nyhet

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype

Fler nyheter

Inställda anhörigträffar

På grund av rådande Covid-19 så kommer vi tyvärr inte kunna genomföra planerade träffar innan sommaren. Vi är många som behöver träffas…

Läs mer »

Språkrör, föreläsare och ledamot

Ewa-Britt Gabrielsen

Hej, jag heter Ewa-Britt Gabrielsen och är från Gävle. Jag är mamma till Marcus som helt oprovocerat sparkades ihjäl på Kungsgatan i Stockholm den 5 maj 2005. Marcus avled den 7 maj utan att ha vaknat upp efter de massiva sparkar han fått mot sitt huvud.

Marcus var vår ende son och i september samma år skulle han ha fyllt 30 år. Alla Marcus framtidsdrömmar, och även våra, totalkraschade på en sekund. Min man Oddvar och jag bestämde tidigt att göra något för att försöka hejda detta totalt meningslösa våld som pågår i vårt samhälle.

Marcus sa alltid att man skulle lägga energin på bra saker. Det har vi försökt göra genom att vara ute i skolor och berätta om vad sparkar och slag kan få för följder. Tyvärr avled Oddvar i november 2009. Jag kommer att fortsätta med vårt arbete i mån av tid och ork.

Föreläsningen består av en bildpresentation av Marcus där man får lära känna honom medan jag berättar. Efter det följer ett bildspel med musik från platsen där allt hände och fram till domarna som avkunnades. Sist spelas en sång som Marcus bästa barndomsvän skrev den natten när han fick reda på vad som hänt. Efteråt får man ställa frågor. Föreläsningen tar cirka 60 till 90 minuter.