Vad händer efter ett våldsbrott?

RAV:s Steg-för-steg

Våldsdödad

–  När ett mord skett, kontaktas de anhöriga av polisen (ibland tillsammans med en präst)

– Kontaktperson hos polisen bör ha utsetts till anhöriga

– Utredning påbörjas

– Tilldelad ett målsägandebiträde

– Om man inte är nöjd eller av annan orsak önskar byta målsägandebiträde, äger man rätten att byta (men rådet är att inte byta mellan tingsrättsdom och hovrätten)
 

Förundersökning

– Polis och åklagare samarbetar under pågående utredning, dock inte tillsammans då de är frigående/fristående från varandra 
 
– Polisen för dialoger och delger information till anhörigas målsägandebiträde. Det kan förkomma att viss information inte medges p.g.a. pågående utredning 
 
– Åklagaren väcker åtal – ett brottsmål skapas. Rättsmålet följer sedan flera steg

Psykologhjälp och eventuell sjukskrivning

– Ett Kris & Trauma Center bör tilldelas närmast anhörig eller en egen vald psykolog. Om man inte tilldelats en psykolog, kontakta ditt försäkringsbolag eller Kris & Trauma Center för vidare information. Alla anhöriga kan få kris- och psykologhjälp. 

– Inom Svenska kyrkan finns också diakonier som arbetar med samtal för människor i kris och andra händelser. 
 
– Att få professionell hjälp från start är oerhört viktigt för att komma tillbaka i livet/vardagen, efter att man fått en anhörig våldsdödad
 
– Sjukskriven för PTSD (Posttraumatiskt stressyndrom). Det är av avgörande betydelse att läkare förstår att man behöver bli sjukskriven för PTSD och att en sådan utredning påbörjas. 
 
– Vårdguiden har en psykolog som man kan skriva till och få vidare vägledning 

Försäkringsbolag och avtal

– Alla närmsta anhöriga bör snarast kontakta sina försäkringsbolag för att undersöka respektive villkor vid Kris & Trauma. Se till att du anmäler till rätt försäkringsbolag

– Är den anhörige eller våldsdödade under 21 år, bör snarast förskola, skola, socialtjänsten (barn- och ungdomsenheten) eller arbetsplats kontaktas.  

– Som anhörig till den våldsdödade, bör du kontakta din chef för att kolla vad dem har att erbjuda personalen vid Kris & Trauma 
 
– Kontakta även snarast den våldsdödades försäkringsbolag för att undersöka vilka villkor som gäller samt vilket stöd som går att förmå
 
– Kontakta snarast den våldsdödades övriga bolag som hen har tecknat avtal med, för att således snarast avsluta dessa
 
– En dödsboanmälan behöver göras av den som är ägare av dödsboet (närmast anhörig). När en person dör ska de efterlevande ta hand om dödsboet, det vill säga den dödes alla tillgångar och skulder. Tingsrätten kan utse en boutredningsman eller skiftesman som tar över ansvaret.

Pågående rättegång

– Åklagaren väcker åtal – ett brottsmål skapas först till Tingsrätten
 
– Åklagarens roll är att företräda staten mot GM (Gärningsmannen). Åklagaren har skyldighet att lämna viktig information i målet till både GMs advokat(er) samt till den våldsdödades och anhörigas målsägandebiträde
 
– Målsägandebiträdets roll är att biträda och informera löpande – före, under och efter att dom har fallit
 
– Om GM eller målsägandebiträde tillsammans med anhöriga inte är nöjd/a över Tingsrättens dom, kan en överklagan till Hovrätten göras. Överklagan skall ske skriftligt
 
– Hovrätten tar upp målet om det finns sådana omständigheter att målet kan tänkas ändras t.ex. dom och tid 
 
– Hovrätten, går igenom det material som tagits fram i Tingsrätten (t.ex. videoinspelningen av hela rättegången). Allt gås inte igenom. Sedan 2019 tog regeringen bort möjligheten för målsägandebiträde att sitta med i rättssalen, endast GMs advokater kommer finnas på plats (detta är bl.a. en sakfråga som RAV driver)
 
– Högsta domstolen – tar endast upp en bråkdel och endast om det kan bli ett predikat

Efter att dom fallit laga kraft

Kronofogden: Domstolen skickar alltid en kopia av domen till Kronofogden. Anhörig får viss hjälp av Kronofogden med att driva in det eventuella skadeståndet.  Om inga medel finns är nästa steg att söka brottskadeersättning, men innan anmälan till BROM (Brottsoffermyndigheten) görs, behöver du som anhörig varit i kontakt med ditt försäkringsbolag.

Försäkringsbolag: De anhöriga bör ha kontaktat sitt egna försäkringsbolag (samt den våldsdödades) i närhet till att våldsdådet uppdagats. Efter att dom fallit laga kraft skall man kontakta och informera sitt och den våldsdödades försäkringsbolag, för att således vara säker på vad som gäller kring eventuell ersättning 

– Skadestånd: Går först till Kronofogden. Om inga medel finns skall man ansöka om verkställan på särskild blankett hos Kronofogden.

Viktiga länkar

Kronofogden

Brottsoffermyndigheten

Åklagarmyndigheten

Brottsoffermyndigheten

Brottsförebyggande rådet

Att tänka på

Fråga ditt målsägandebiträde om hen kan vara behjälplig vid ansökningar till exempelvis Kronofogden och Brottsoffermyndigheten. 

Det du själv kan tänka på är att spara kvitton och notera hur mycket du faktiskt förlorar på grund av den tragiska händelsen.
Några exempel: Sjukskrivningar, Läkarvård, Psykologsamtal, Medicin, Begravningskostnader, Resor T-o-R, Hotellkostnader och förlorad inkomst i samband med rättegångar.

Språkrör, föreläsare och ledamot

Ewa-Britt Gabrielsen

Hej, jag heter Ewa-Britt Gabrielsen och är från Gävle. Jag är mamma till Marcus som helt oprovocerat sparkades ihjäl på Kungsgatan i Stockholm den 5 maj 2005. Marcus avled den 7 maj utan att ha vaknat upp efter de massiva sparkar han fått mot sitt huvud.

Marcus var vår ende son och i september samma år skulle han ha fyllt 30 år. Alla Marcus framtidsdrömmar, och även våra, totalkraschade på en sekund. Min man Oddvar och jag bestämde tidigt att göra något för att försöka hejda detta totalt meningslösa våld som pågår i vårt samhälle.

Marcus sa alltid att man skulle lägga energin på bra saker. Det har vi försökt göra genom att vara ute i skolor och berätta om vad sparkar och slag kan få för följder. Tyvärr avled Oddvar i november 2009. Jag kommer att fortsätta med vårt arbete i mån av tid och ork.

Föreläsningen består av en bildpresentation av Marcus där man får lära känna honom medan jag berättar. Efter det följer ett bildspel med musik från platsen där allt hände och fram till domarna som avkunnades. Sist spelas en sång som Marcus bästa barndomsvän skrev den natten när han fick reda på vad som hänt. Efteråt får man ställa frågor. Föreläsningen tar cirka 60 till 90 minuter.