Kallelse till RAV:s extrastämma 26 juni 2018 i Stockholm kl:19.00

Med anledning av att RAV ska ansöka om 90-konto måste §4 och §14 justeras i stadgar. Endast denna punkt kommer att behandlas på mötet. Plats meddelas beroende på hur många som kan närvara. Svar om deltagande senast 20 juni.

Dagordning

1. Språkrören hälsar välkommen och öppnar mötet
2. Godkännande av dagordning, val av sekreterare och justerare
3. Fråga om kallelse behörigen skett
4. Styrelsen föreslår nedan justering i stadgar.
    * § 4 ändras till: RAV har sitt säte i Gävle
    * §14 änsras till: Vid en upplösning skall RAV:s tillgångar delas ut till någon
    organisation och disponeras som står i enlighet med RAV:s ändamål. Medlem kan
    inte göra något anspråk på någon del av egendomen.
5. Mötet avslutas

Välkomna!

Carina Molin & Ewa-Britt Gabrielsen
Språkrör för RAV

Nyheter