Styrelsen

Styrelsen har under året utgjorts av följande personer:
Ewa-Britt Gabrielsen Språkrör
Carina Molin Språkrör
Roland Jangestig Kassör och Ledamot
Magnus Ljung Ledamot
Susanne Klatzkov Ledamot
Caroline Gustafsson Ledamot
Annelie Gustafsson Suppleant

Årsstämman hölls den 11 februari i Stockholm, där 19 medlemmar deltog. Extrastämma hölls den 26 juni via telefonmöte 7 medlemmar (styrelsen) deltog via telefonmöte.

Styrelsemöten

Under 2018 har RAV genomfört 12 protokollförda styrelsemöten. Vidare har RAV genomfört en helg med verksamhetsplanering inför 2019-2020 den 5-7 oktober ombord på Tallink Silja Line Stockholm/Helsingfors.

Föreläsningar

Styrelseledamöter och medlemmar i RAV har under året hållit föreläsningar i skolor, organisationer och företag i olika delar av landet.

Presentationsmaterial

Under året har RAV tagit fram informationsmaterial i form av informationsblad och ett stort antal foldrar. Materialet har därefter överlämnats till bland annat andra organisationer som anknytning till människor i sorg, akutmottagningar, socialkontor (kommuner), brottsofferjourer (BOJ) och begravningsfirmor i syfte att delas ut till anhöriga till våldsdödade. Vidare har och ett antal polisdistrikt fått materialet i både pappersform och digitalt.

Donationer och bidrag

Under 2018 har RAV fått donationer från flera privatpersoner, företag och organisationer samt ett antal sponsorer. RAV har 5 guldsponsorer som skänker 1 000 kronor per månad, sammanlagt 12 000 kronor per år, som är minimisumman för att vara guldsponsor.

Internationell brottsofferdagen

RAV hade för andra gången ett eget seminarium på brottsofferdagen den 22 februari 2018, på Norra Latin i Stockholm. Cirka 55 personer från bland annat polis, kommuner, socialtjänst och andra berörda som kommer i kontakt med vår målgrupp medverkade. Föreläsare var Ann-Britt Grunewald fd kriminalvårdschef, Peter Springare polis och Leenah Malmi Paser präst.

Anhörighelg 2018

Årets Anhörighelg anordnades på Lillsved Värmdö Stockholm 21-23 september. Det var totalt 23 anhöriga som deltog under helgen. Föreläsare under lördagen var Katarina Tingström leg psykoterapeut och präst. Även Johan Lundberg valberedningen var gäst under lördagen. Anhörighelgen är en mycket uppskattad årlig aktivitet för våra anhöriga. Att möta andra anhöriga till våldsdödade ger ett stöd och en förståelse som ingen psykolog eller terapeut kan bistå med. Av ansökta medel om 60 000 kr fick vi endast 25 000 kr från Brottsoffermyndigheten.

Övrigt

RAV har genom styrelseledamöter och medlemmar deltagit vid många tillfällen i olika media, och manifestationer där brottsoffer uppmärksammats.
RAV har under året haft 11 stycken anhörigträffar fördelat i Stockholm, Göteborg, och Gävle.
RAV har även haft 30 anhörigträffar utanför utsatta datum för träffarna.
RAV har genomfört en vän-/kompisträffar i Stockholm.
RAV har även genom anhöriga medlemmar uppmärksammats i reportage och artiklar, dags-kvälls och veckopress samt tv, radio.
RAV har besökt och informerat om organisationen för poliser som utreder grova brott i Stockholm.
RAV har samarbetat med polisen från olika regioner där våldsbrott skett i syfte att skapa en länk mellan anhöriga och vår organisation.
RAV har inlett samarbete med systerorganisationen Huoma i Finland vid två fysiska möten.
RAV har även haft kontakt med Norge och Danmark för eventuellt framtida samarbete.
RAV har varit i kontakt och haft möten med BROM för inledande samarbete på Brottsofferdagen 2019.
RAV har i samarbete med medialinjen Borgarskolan i Gävle som för andra året tagit fram medlemstidningen Omtanke, som delats ut till RAVs medlemmar.
RAV har under året ideellt arbetat 2 512 timmar med åtgärder och kontakter för anhöriga.
RAV har under 2018 utvecklat sin hemsida och Facebook-sida, som ökat till 4233 följare.
RAV finns även på Instagram

Minnesflaggor över anhöriga har visats under anhörighelgen och vid föreläsningar.

Antal medlemmar

Den 31 december 2018 så hade RAV 171 anhörigmedlemmar och 78 stödmedlemmar sammanlagt 249 betalande medlemmar. RAV har under 2018 fått 62 nya medlemmar.

Allmänna redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd.

Värderingsprinciper m.m.

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om inget annat anges nedan.

Intäkter

Bidrag redovisas alltid under det år de erhållits.

Arboga den 20 januari 2019

Ewa-Britt Gabrielsen     Carina Molin Språkrör 
Språkrör                               Språkrör

Roland Jangestig
Kassör

Min revisionsberättelse har lämnats den 24 mars 2019

Mats Lindblom Auktoriserad
Revisor

Årsredovisning 2018

Läs: Årsredovisning 2018

Verksamhetsberättelse 2018

Läs: Verksamhetsberättelse 2018

Resultat- och balansrapport tidigare år

Läs: Resultat- och balansrapport tidigare år

Språkrör, föreläsare och ledamot

Ewa-Britt Gabrielsen

Hej, jag heter Ewa-Britt Gabrielsen och är från Gävle. Jag är mamma till Marcus som helt oprovocerat sparkades ihjäl på Kungsgatan i Stockholm den 5 maj 2005. Marcus avled den 7 maj utan att ha vaknat upp efter de massiva sparkar han fått mot sitt huvud.

Marcus var vår ende son och i september samma år skulle han ha fyllt 30 år. Alla Marcus framtidsdrömmar, och även våra, totalkraschade på en sekund. Min man Oddvar och jag bestämde tidigt att göra något för att försöka hejda detta totalt meningslösa våld som pågår i vårt samhälle.

Marcus sa alltid att man skulle lägga energin på bra saker. Det har vi försökt göra genom att vara ute i skolor och berätta om vad sparkar och slag kan få för följder. Tyvärr avled Oddvar i november 2009. Jag kommer att fortsätta med vårt arbete i mån av tid och ork.

Föreläsningen består av en bildpresentation av Marcus där man får lära känna honom medan jag berättar. Efter det följer ett bildspel med musik från platsen där allt hände och fram till domarna som avkunnades. Sist spelas en sång som Marcus bästa barndomsvän skrev den natten när han fick reda på vad som hänt. Efteråt får man ställa frågor. Föreläsningen tar cirka 60 till 90 minuter.