Nya stadgar för RAV

Gällande från Årsmöte den 10 April 2022

§ 1 Namn

Riksorganisationen för anhöriga till våldsdödade (RAV).

§ 2 Syfte

RAV skall verka för att anhöriga och andra närstående till dem som har dödats eller kan antas ha dödats genom våldsbrott får ett bättre stöd från samhället. RAV är politiskt och religiöst oberoende och arbetar i enlighet med FN:s brottsofferdeklaration.

§ 3 Mål och inriktning

RAV skall verka för att:
– Vara medmänskligt stöd till anhöriga och andra närstående till våldsdödade.
– Vara opinionsbildande och ta tillvara anhörigas intressen genom att aktivt samla in anhörigas erfarenheter och lyfta dem i samhällsdebatten, både till politiker, myndigheter och medier.
– Utbilda för att förbättra bemötandet av anhöriga till våldsdödade.
– Vara remissinstans vid utredningar och lagförslag samt aktivt arbeta för att påverka politiska företrädare i frågor som berör våldsdödade och dess anhöriga.

§ 4 Hemort och säte

RAV har sitt säte i Gävle

§ 5 Medlemskap

Medlemmar kan vara anhöriga och andra närstående till den som dödats eller envar som vill stödja RAV. Medlemmar betalar den av årsstämman beslutade årsavgiften.
Medlem som ej betalat sin medlemsavgift efter påminnelse förlorar sitt medlemskap i RAV. Medlemskapet gäller from den 1 oktober och nästkommande år.

§ 6 Styrelsen

Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter. Styrelsen beslutar å föreningens vägnar, såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskap samt avge årsredovisning till årsmötet för det senaste räkenskapsåret. Styrelsen sammanträder minst sex gånger per år varav minst två fysiska möten.


Ordförande och styrelsen utses av årsstämman. Ordförande väljs av årsstämman. Styrelsen består av fem ledamöter och två suppleanter. Ordförande och övriga ledamöter väljs på två år, suppleanter väljs på ett år. Vald styrelse konstituerar sig själv. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör och sekreterare.


Styrelsen väljer även kontaktpersoner och andra representanter som föreningen anser sig behöva. Vid ledamots frånvara skall suppleant ta dennes plats med rösträtt. När styrelsen är fulltalig har suppleanterna rätt att närvara vid mötet och har då yttrande- och förslagsrätt, men har inte rösträtt. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe för tiden t o m nästa årsmöte.


Styrelsen är beslutsmässig om 2/3 av styrelsen eller dess ersättare är närvarande. Det beslut som får majoritetens röst gäller. För att ett styrelsemöte skall kunna hållas skall styrelsen vara beslutsför. Vid omröstning med lika röstetal är det den åsikt som biträds av ordförande som skall gälla. Röster från ej närvarande medlemmar vid årsmöte räknas om de skriftligen via e-post eller brev har skickats in till styrelsens ordförande. Om det fortfarande är lika skall lottning genomföras. Detta gäller inte val till styrelsen.
Styrelsen sammanträder på kallelse från ordförande. Kallelse skall ske via e-post eller brev. Kallelse skall vara ledamöterna tillhanda senast fjorton dagar före mötet. Ett möte kan hållas även om kallelsetiden inte är uppfylld där som alla ledamöter är eniga om detta.

§ 7 Jäv

Ledamot får ej delta i frågor som rör avtal mellan denne och RAV. Ledamot får heller inte delta i frågor som rör avtal mellan RAV och tredje person om ledamoten har ett väsentligt intresse i frågan som kan strida mot RAV:s intressen.

§ 8 Firmatecknare

Firmatecknare utses av styrelsen.

§ 9 Verksamhets- och räkenskapsår

RAV:s verksamhet och räkenskapsår sammanfaller med ett kalenderår. Styrelsens arbetsår omfattar tiden från stämman till nästkommande stämma.

§ 10 Revision

En revisor skall utses på stämman, denne skall utses för ett år i taget. Styrelsen skall tillhandahålla revisorns räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll samt förteckning över medlemmar. Dessutom skall styrelsen tillhandahålla handlingar som revisorn efterfrågar. Handlingarna skall vara revisorn tillhanda senast två månader före årsstämman. Revisorn skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret. Revisionsberättelsen skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsstämman.

§ 11 Stämma

Årsstämma skall äga rum varje år senast den 30 april.
Kallelse och dagordning för årsstämman skall skickas till medlemmarna via e-post eller brev senast två veckor före årsstämman. Om det blir lika röstetal på stämman får lotten avgöra. Vid årsstämman skall följande ärende behandlas.

1. Närvaro och upprättande av röstlängd
2. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning
3. Fastställande av dagordning
4. Val av ordförande för stämman
5. Val av sekreterare för stämman
6. Val av två justerare och tillika rösträknare
7. Verksamhetsberättelse
8. Resultat- och balansräkning
9. Revisorns berättelse
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Fastställande av medlemsavgift
12. Val av styrelse enligt § 6
13. Val av en revisor som väljs för en tid av 1 år
14. Valberedningen skall bestå av två personer. Den en vald för en tid av 1 år och den andra för en tid av 2 år, varav en är sammankallande.
15. Förslag från styrelsen
16. Motioner, skall vara inlämnade senast två veckor före stämman
17. Övriga frågor

§ 12 Extra möte

Styrelsen kan kalla till en extra stämma när den finner det befogat eller om 1/3 av RAV:s medlemmar framställer önskemål därom. Kallelse och dagordning för extra stämma skall sändas till medlemmar via e-post eller brev. Kallelse och dagordning skall vara medlemmarna tillhanda 14 dagar före extra stämman. Vid extra stämman får endast de frågor som är upptagna i dagordningen avgöras.

§ 13 Rösträtt

Vid årsmöte har varje medlem en röst. Rösträtten är personlig och kan inte utövas genom ombud.

§ 14 Stadgefrågor

Ändringar av stadgar skall beslutas vid en årsstämma. Frågan om upplösning av RAV skall beslutas vid två på varandra intilliggande möten. Vid en upplösning skall RAV:s tillgångar delas ut till någon organisation och disponeras i enlighet med RAV:s ändamål. Medlem kan inte göra anspråk på någon del av egendomen. För att ett beslut om ändring av stadgar eller en upplösning av RAV skall kunna verkställas krävs att 2/3 av antalet angivna röster biträder beslutet.

§ 15 Uteslutning

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att den har försummat att betala beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål. Eller uppenbarligen skadat föreningens intresse eller anseende.
Frågan om uteslutning får inte avgöras förrän medlem fått del av de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. Beslut om uteslutning får inte fattas förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom en av föreningsstyrelsen angiven tid, minst 14 dagar. I beslutet skall skäl för uteslutning redovisas. Beslutet skall tillställas den berörde inom 7 dagar efter att beslutet fattats.

§ 16 Protokoll

Protokoll från styrelsemöten skall skickas ut till ledamöterna och vid begäran finnas tillgänglig för medlemmar inom två veckor från mötets genomförande. Protokoll från årsstämman skall skickas ut till medlemmarna inom två veckor från mötets genomförande.

§ 17 Forum

Styrelsen kommunicerar internt via:

– Styrelsemöte
– Projektgrupper
– Digitala möten
– Telefonkonferenser – E-mail
– SMS
– Brevkorrespondens

Språkrör, föreläsare och ledamot

Ewa-Britt Gabrielsen

Hej, jag heter Ewa-Britt Gabrielsen och är från Gävle. Jag är mamma till Marcus som helt oprovocerat sparkades ihjäl på Kungsgatan i Stockholm den 5 maj 2005. Marcus avled den 7 maj utan att ha vaknat upp efter de massiva sparkar han fått mot sitt huvud.

Marcus var vår ende son och i september samma år skulle han ha fyllt 30 år. Alla Marcus framtidsdrömmar, och även våra, totalkraschade på en sekund. Min man Oddvar och jag bestämde tidigt att göra något för att försöka hejda detta totalt meningslösa våld som pågår i vårt samhälle.

Marcus sa alltid att man skulle lägga energin på bra saker. Det har vi försökt göra genom att vara ute i skolor och berätta om vad sparkar och slag kan få för följder. Tyvärr avled Oddvar i november 2009. Jag kommer att fortsätta med vårt arbete i mån av tid och ork.

Föreläsningen består av en bildpresentation av Marcus där man får lära känna honom medan jag berättar. Efter det följer ett bildspel med musik från platsen där allt hände och fram till domarna som avkunnades. Sist spelas en sång som Marcus bästa barndomsvän skrev den natten när han fick reda på vad som hänt. Efteråt får man ställa frågor. Föreläsningen tar cirka 60 till 90 minuter.